Magen David
Kedoshei Israel Logo
Beit Knesset Text
Kehilat Kedoshei Israel Text
 

זמנים ומועדים
פרשת השבוע
וישב
זמנים
זמן הדלקת נרות
16:19
מוצאי שבת
17:23
תפילות יום חול
שחרית
05:45
מנחה
16:25
ערבית
17:25
תפילות - שבת
מנחה ערב שבת
16:29
שחרית
08:00
מנחה
16:19
ערבית מוצ"ש
17:20

 אתר חדש לקהילה


זמנים לקרית גת


עם יישום זה ניתן לחשב זמני התפילות וכן זמני כניסת- ומוצאי שבת .


תשומת הלב חייבת להינתן האם להפעיל או לא להפעיל את לחצן שעון הקיץ.


עלות השחר
מי שיכיר
הנץ החמה
סוף זמן קריאת שמע - גר"א
סוף זמן תפילה - גר"א
חצות היום
מנחה גדולה
מנחה קטנה
פלג המנחה
שקיעת החמה
צאת הכוכבים
כניסת שבת
מוצאי שבת
   

שעון קיץ  
 
 

  W  E

N  S AM/PM
24H          

יישום זה התאפשר הודות
לתרומה הנדיבה של משה
לזכר אמו יוכבד
ולעילוי נשמתה